Privacystatement

Over Privacystatement

Inleiding

Naar aanleiding van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Jansen Schepers haar privacybeleid onder de loep genomen en waar nodig aangepast aan de meest actuele regelgeving. Mede vanwege onze verantwoordingsplicht hebben wij ook een Privacystatement opgemaakt om u te informeren over ons privacybeleid.

Persoonsgegevens

Jansen Schepers verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Jansen Schepers gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Jansen Schepers alle aan haar beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

Jansen Schepers moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Op grond van deze verordening is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening. 

Uit de AVG volgt dat Jansen Schepers de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke

Jansen Schepers is veelal de zogeheten verwerker in de zin van de AVG. Echter in sommige gevallen is Jansen Schepers ook de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Jansen Schepers beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Jansen Schepers is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht Jansen Schepers om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit hebben wij ook afgestemd met onze softwareleveranciers.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Jansen Schepers bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar conform de termijnen die volgen vanuit de geldende wet of beroepsregels. Nadat deze termijnen zijn verlopen, zullen uw gegevens gecontroleerd worden verwijderd.

Privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Jansen Schepers van u heeft verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.