Corona compensatiemaatregelen

Actueel overzicht voor ondenemers

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) ( 21 december 2020)

Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober – december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27 december.

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per april 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Tijdvakken NOW3

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent 3 tijdvakken:

 • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (= 3e UWV-aanvraagperiode)
  Aanvragen tot en met 27 december 2020
 • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021(= 4UWV-aanvraagperiode)
  Aanvragen vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021
 • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 (= 5e UWV-aanvraagperiode)
  Aanvragen vanaf 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Het loket om NOW3.1 aan te vragen is in verband met aangescherpte corona-maatregelen en daarmee door de overheid verplichte sluitingen heropend van 15 december tot en met 27 december 2020. NOW3. voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021.

Omzet

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Deze omzet moet vervolgens worden vergeleken met de omzet 2020 in een aangesloten meetperiode van 3 maanden. Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Het omzetverlies kan eenvoudig worden berekend. Het SZW en UWV hebben hiervoor een website gemaakt. Klik HIER voor de rekenhulp omzetverlies.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 40 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (21 december 2020)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Weet u het niet zeker bekijk dan HIER of u aan in aanmerking komt voor de regeling

Klik HIER voor de folder met alle informatie over de Tozo.

Time-out-arrangement (TOA) (21 december 2020)

Wat is het Time-out-arrangement (TOA)?

Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt straks de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA gaat ondernemers helpen bij het gebruik maken van deze wet en neemt knelpunten weg die ondernemers daarbij tegenkomen.

Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt ondernemers om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan straks een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord. De WHOA treedt per 1 januari 2021 in werking.

Wat kunnen ondernemers die hun bedrijf (tijdelijk) willen stopzetten nu al doen?

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WHOA kunnen ondernemers gaan starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door al in overleg te treden met hun schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en voor te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders). Indien ondernemers hierbij de voorschriften van de WHOA over de inhoud van het akkoord, de stemming en het verslag over de stemming in acht nemen, kan dit direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) MKB (21 december 2020)

Informatiefolder steunpakket TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen meer dan 30% omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

 • Vrijwel alle mkb-bedrijvenen zzp’ers met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes, met uitzondering van enkele organisaties.
 • Het subsidiepercentage voor TVL Q4 2020 was 50%. Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage met het omzetverlies mee stijgt. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% en loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%. Deze aanpassing gaat gelden voor Q4 2020 en Q1 2021, maar het zal even duren voordat dit is verwerkt.
 • Ondernemers die TVL Q4 al hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. RVO past het hogere subsidiepercentage automatisch aan en doet een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.
 • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen 1 keer een opslag bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.
 • Verplicht gesloten non-food detailhandel krijgen 1 keer een opslag bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden.
 • Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
 • De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf 25 november 12:00 uur aan te vragen bij www.rvo.nl/tvl.
 • Steun voor ondernemers en toeleveranciers uit de evenementenbranche gaat naar verwachting in de tweede helft van januari 2021 open

Belastingmaatregelen (21 december 2020)

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingen
Er kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw), loonheffingen, kansspelbelasting, accijns,  de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland, uitstel worden aangevraagd.

Deze regeling geldt voor alle ondernemingen die door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.

U kunt nog tot en met 31 maart 2021 bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt zowel voor de eerste keer als u bijzonder uitstel aanvraagt maar ook voor de verlenging van uw huidige uitstel.

Heeft u nog niet eerder uitstel van betaling aangevraagd? U hoeft nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Nadat uw verzoek is ontvangen krijgt u direct uitstel van betaling tot 1 april 2021. Hieronder vallen alle betalingen die u nog heeft openstaan op het moment dat u het uitstelverzoek indient. Met het bijzonder uitstel krijgt u de ruime betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 en soepelere voorwaarden.

Hoe vraag ik (verlenging van) bijzonder uitstel van belasting aan?

U kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Voor verlenging van uitstel kunt u gebruikmaken van een online formulier.

Deblokkeren G-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren. Zo kunnen dan tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffing of btw. U dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te hebben aangevraagd. In normale situaties kan de Belastingdienst alleen het overschot op de g-rekening vrijgeven. Dit versoepelde beleid voor de g-rekening loopt definitief af op 1 januari 2023.

Urencriterium

Ondernemers en zzp’ers die het niet is gelukt om in de periode tussen 1 maart en 1 oktober 2020 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, kunnen aanspraak blijven maken op hun ondernemersfaciliteiten. Ook als u uw uren in deze periode niet heeft kunnen maken door de coronacrisis, zal de Belastingdienst er van uitgaan dat u deze uren wel heeft gewerkt. In lijn hiermee wordt ook het urencriterium van 800 uren per kalenderjaar in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid versoepeld. Waarbij in coronatijd er ook automatisch van uit wordt gegaan dat de betreffende ondernemers ten minste 16 uren per week aan hun onderneming hebben besteed.

Fiscale coronareserve / verliesverrekening 2020 (11 mei 2020)

Het wordt voor ondernemers mogelijk om te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis te verrekenen met de winst van 2019. 
Door het vormen van deze zogenaamde fiscale coronareserve wordt het voor bedrijven mogelijk een nadere (lagere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Op die manier kunnen bedrijven eerder aanspraak maken op verrekening, dan pas na de aangifte vennootschapsbelasting 2020 in 2021. 
Het kabinet zal later meer duidelijkheid verschaffen aan bedrijven over de te ondernemen stappen rondom deze coronareserves. De hoogte van deze zogenaamde fiscale coronareserve mag in ieder geval niet hoger zijn dan de winst over 2019. Bij de Belastingdienst vindt u dan nadere uitleg.
Let op: deze mogelijkheid geldt niet voor de inkomstenbelasting. 

Verruiming werkkostenregeling 2020 (11 mei 2020)

Werkgevers mogen dit jaar maximaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogeheten vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. Overstijgt de werkgever de vrije ruimte, dan is de werkgever over het bedrag van de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd. 

De maximale uitbreiding van de ruimte is € 5.200
Werkgevers die hier ruimte voor hebben, kunnen vrij beslissen waar ze de werkkostenregeling voor inzetten; de aard van de regeling verandert niet. De verruiming van de werkkostenregeling gaat gelden voor het hele fiscale jaar 2020.